FILITObsah
Schémy
Chronológia
Registre
Reakcia

FILIT: A

a
A
A (logika)
A.
A = A
a fortiori
a limine
a posteriori
a prima facie
a priori
a tempo
ab ovo
Abbagnano, N.
Abbásovci
Abbt, Th.
abdukcia
abeceda
Abel, N. H.
Abélard, P.
aberácia
abhiniveša
Abrahám
Abraham bar Hijja ha-Nasi
Abraham ben David
Abraham ibn Ezra
Abraham, K.
Abramowski, E.
abreviatúra
Absalom von Springiersbach
absolutizmus
absolútne
absolútne a relatívne
absolútno
absolútny
abstrahovať
abstrakcia
abstrakcia generalizujúca
abstrakcia idealizujúca
abstrakcia izolujúca
abstrakcia zovšeobecňujúca
abstraktné
abstraktný
abstraktor
absurdita
absurdný
Abú Bakr
Abú Kámil
Abubacer
Abulafia, A. ben S.
abúlia

Academia Istropolitana
acarológia
Ackermann, W.
Aconcio, J.
actio
actio immanens
actio in distans
action research
Acton, J. E. D., barón

ad absurdum
ad hoc
ad hominem
ad oculos
ad rem
Adalram
Adam
Adam Kadmon
Adams, J.
adaptácia
adaptácia sociálna
adaptabilita
adekvátnosť
adekvátny
Adelung, J. Ch.
adenológia
ádhary
adhi mudrá
ádi
aditívnosť
aditívny
adjustácia sociálna
adjustment
Adler, A.
Adler, M.
Adlerová, A.
administrácia
adolescencia
Adonai
Adorno, T. W.
Adrian, E. D.
ádvaita
adventisti
adventizmus
Ady, E.
adžapa
ádživika
adžňá

Aegidius Romanus
Aeneas z Gazy
aequivoce
aerobik
aerodynamika
aeroklimatológia
aerológia
aeromechanika
aerostatika
Aetios z Antiochie

afekcia
afekt
afektácia
afektivita
aferentácia situačná
aferentácia spätná
afikovať
afirmácia
afirmatívny
aforizmus
Afrika

agapé
agarbha
agens
Agere sequitur esse.
aggiornamento
agitácia
agnisára
agnosticizmus
agnózia
agogika
agónia
Agosti, H. P.
agresia
agresivita
agresológia
Agricola, R.
Agrippa
Agrippa z Nettesheimu

ahamkára
ahinsá

Ach, N. K.
Achájci
Achundov, M. F.

Aichhorn, A.
aikido
Ainesidémos

Ajdukiewicz, K.

ak - tak
akadémia
Akadémia platónska
Akai, P. K.
ákarna dhanurásana
ákáša
akauzalizmus
akauzálny
akcidencia
akcidens
akcident
akcidentálny
akroamatický
akt
akt čistý
akt ilokučný
akt lokučný
akt perlokučný
akt rečový
aktivita
aktivita hudobná
aktualizácia
aktualizmus
akulturácia
akupunktúra
Akvinský Tomáš

Al Ašarí z Basry
al-Fárábí
al-Gazzálí
al-Kindí
alabhdva bhúmikatva
Alah
Alanus ab Insulis
álasja
Alauda, J.
Albasir, J. ben A.
Albee, G. W.
Alberdi, J. B.
Albert Saský
Albert Veµký
Albert, H.
Albert, K.
albertinizmus
albertizmus
albigénci
Albinos
Albo, J.
Albrecht, J.
Alcuin
alegória
Aleksandrov, M. S.
Alembert, J. Le R. de
alétheia/ aléthei
Alexander, F. G.
Alexander, S.
Alexander Neckham
Alexander z Afrodízie
Alexander z Halesu
Alexandria
alexandristi
alexandristi renesanční
algebra
algebra Boolova
algebra logiky
algoritmizácia
algoritmus
alchýmia
al-Kindí
alienácia
Alkmaion z Krotónu
Allendeov , I.
Allport, F. H.
Allport, G. W.
alogický
alogizmus
alokácia zdrojov
alomorfizmus
Alquié, F.
Alsion
Alsted, J. H.
Althusius, J.
alter ego
alternatíva
Althusser, L.
Altner, G.
altruizmus
Alzheimer, A.

Amalrich z Bene
Ambrosius
Amerika
Amerling, K. S.
Amery, C.
Améry, J.
amfibólia
Amicus Plato, sed magis amica est veritas.
amitóza
Ammon, O.
Ammonios Sakkas
amnézia
amor intellectualis Dei
amoralizmus
amorálny
Ampere, A. M.
Amthauer, I.

an sich
anaháta
Anakletus
analógia
analógia bytia
analogia entis
analogický
analogon
analogon rationis
analytickosť
analytický
analýza
analýza algoritmická
analýza existenciálna
analýza funkcionálna
analýza hodnotová
analýza jazyka
analýza kauzálna
analýza komponentov
analýza kontextu
analýza logická
analýza matematická
analýza pobytu
analýza porovnávacia
analýza systémov
analýza štruktúrno-funkčná
analýza textu
analyzandum
analyzans
anamnéza
Anán ben Dávid
Ánandamája-kóša
ananké
anarchia
anarchizmus
anarchizmus epistemický
anarchizmus epistemologický
anarchokomunizmus
anarchosyndikalizmus
anatómia
anava sthítattva
Anaxagoras
Anaximandros
Anaximenes
Anders, G.
Andreae, J. V.
androcentrizmus
androgyn
Andronikos z Rodu
angažovanie
angažovanosť
Angelus Silesius
Angličania
Anglicko
Aničkov, D. S.
anihilácia
anima
animatizmus
animizmus
animus
anjel
annamája-kóša
Annenkov, P. V.
Annet, P.
anomália
anómia
anomický
anonym
Anscombov , G. E. M.
Anselm z Canterbury
antagonizmus
antar mauna
antara
antara kumbhaka
antaranga sádhaná
antarátmá sádhaná
antecedens
antecedent
Antes, P.
anticipácia
antičastica
Antifón z Atén
antifundamentalizmus
antika

antiklerikalizmus
antikomunizmus
antikoncepcia
antilogizmus
antimodernizmus
antinómia
antinómia sémantická
Antiochos z Askalónu
antipatia
antipedagogika
antipsychiatria
antiscientizmus
antisemitizmus
Antisténes z Atén
antitetika
antitéza
antiutópia
Antonovič, M. A.
antonymný
antonymum
antropický
antropocentrizmus
antropodicea
antropogén
antropogenéza
antropogénia
antropológia
antropológia etnická
antropológia filozofická
antropológia humanistická
antropológia kultúrna aplikovaná
antropológia symbolická
antropologizmus
antropomorfizmus
antroposociológia
antropozofia
antropozoikum
anuloma pránájáma
Anzenbacher, A.

apána
aparigraha
apatia
apeiron
Apel, K.-O.
apercepcia
apercepcia transcendentálna
apetitus
apodiktickosť
Apokalypsa
Apollinarios z Laodiceie
Apollodoros z Atén
Apollónios z Tyany
apologéti
apologetika
apolónske a dionýzovské
aponia
aporetika
apória
apostáza
apoštol
apoštoli

arabčina
Arabi
arbitrárny
arbitrum liberum
ardha čandrásana
ardha matsjendrásana
Arendtová, H.
aretológia
argument
argument funktoru
Argumenta ponderantur, non numerantur.
argumentum ad hominem
argumentum ad rem
argumentum ad veritatem
argumentum baculinum
argumentum e contrario
argumentum e silentio
arhat
archai
archaikum
arché
archeológia
archeológia Foucaultova
archeológia prehistorická
archetyp
architektonika
architektúra
architektúra antická
architektúra čínska
architektúra počítača
architektúra rímska
architektúra slovenská
architektúra záhradná
Archytas
Árijci
Aristarchos zo Samu
Aristippos
aristokracia
Aristoteles
aristotelizmus
aristotelizmus islamský
aristotelizmus renesančný
aritmetika
Arkesilaos
armáda
Arnauld, A.
Arnim, H. v.
Aron, R.
Arrhenius, S. A.
Arrianos z Nikomédie
ars combinatoria
artefakt
artefakt umelecký
artes liberales
arteterapia
artikulácia
artistika

asampradžňáta samádhi
Ásana
aseita
asimilácia
askéta
asketika
asketizmus
askéza
asmit
asociácia
asocianizmus
asomatický
Ast, F.
asteja
astenosféra
Aster, E. v.
astrál
astrofyzika
astrológia
astronómia
astronómia mimogalaktická
astronómia stelárna
asura
asurovia
asymetria hemisfér funkčná
Asýria

Ášram
aštangajoga
aštanganamaskár
ašvini mudrá

Atanázius
ataraxia
atavizmus
ateizmus
Atény
athaumazia
Atíša
Atlantický oceán
Atlantída
átman
atóm
atomizmus
atomizmus logický
atomistika
Atos
atribút

au fond
Auerbach, E.
Aufhebung
Augustinus, A.
Augustus
aurignacien
Aurobindo, S.
Austin, J.
Austin, J. L.
australopitek
austromarxizmus
autarkia
autoanalýza
automasáž
automat
automatizácia
automobil
autonómia
autor
autoreflexia
autorita
autorita verejná
autorstvo
autos efá
Auxerre

Avalókitéšvara
avantgarda
Avari
Avarská ríša
Avenarius, R.
Avencebrol
Averroes
averroizmus
Avicebrol
Avicebron
Avicena
avidja = avidj
avirati

Axelos, K.
axiológia
axióma
axióma sylogizmu
axiomatika

Ayer, A.
Ázia
Aztéci