FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Miliardy
Milióny
Stotisícr.
Tisícr.
Stáročia
Roky

6. Stor.

5. stor. 7. stor.

Na pápežskom stolci sú: sv. Symachus (498-514), sv. Hormizdat (514-523), sv. Ján I. (523-526), sv. Felix III. (526-530), Bonifác II. (530-532), Ján II (533-535), sv. Agapet I. (535-536), sv. Silverius (536-537?), Vigilius (537-555), Pelagius I. (556-561), Ján III. (561-574), Benedikt I. (575-579), Pelagius II. (579-590), sv. Gregor I. (590-604)

koniec 4. stor. - koniec 6. stor.
- sťahovanie národov

5. stor. - 6. stor.
- príchod Slovanov na územie Čiech, Moravy a Slovenska: postup slovanského obyvateľstva sa uskutočňoval v niekoľkých vlnách a z rôznych smerov

5. stor. - 7. stor.
- prechodné obdobie medzi antikou a stredovekom

6. stor. - 8. stor.
- raný stredovek
- Západ klesá azda najhlbšie. Keby nebolo kresťanstva, ktoré sa húževnate bránilo, a dokonca šírilo napriek všetkým ťažkostiam, ktoré mu spôsobovali ariánski barbari, obrátení na vieru už v 4. stor. Wulfilom, mohlo by sa zdať, že išlo o návrat k protohistorickému obdobiu. Od mesteskej civilizácie, stále hojnejšie opúšťanej, sa išlo naspäť k civilizácii poľnohospoárskej. To neznamená, že latinský živel - čo ako prenasledovaný - nemal silné pozície. Tie mu umožnili, aby sa neskôr vzchopil: latinčina stredoveká bola jazykom každodenného života, cirkvi a písomníctva

okolo 512
- návrat časti kmeňa germánskych Herulov z dolnorakúskeho Podunajska do ich pôvodnej vlasti v Škandinávii. Z podunajských sídiel ich vyhnala rozpínavosť Longobardov
525
- poprava Boethia +

529
- cisár Justinián dal zatvoriť všetky filozofické školy v Aténach
- Benedikt z Nursie zakladá kláštor na Monte Cassino

529-533
- Corpus iuris civilis; záväzné zhrnutie rímskeho občianskeho práva z prí- kazu cisára Justiniana

2. polovica 6. stor.
- koniec helenistickej filozofie
- uvádzanie budhizmu z Korey do Japonska
- v indickej technike sa začína používať technológia úpravy kovov
cementovaním

534
- Aeneas z Gazy +

540
- Cassiodorus opúšťa svoj politický úrad a sťahuje sa do kláštora Vivarium

547
- na Monte Cassine zomieral sv. Benedikt

552
- priadku morušovú prenášajú z Činy do Európy

553
- koniec ostrogótskej ríše v Taliansku

568
- založenie longobardskej ríše v Taliansku

571
- Mekka: narodenie Mohameda *

-----------
6. stor.>