FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

2. Stor.


1. stor. 3. stor.

Na pápežskom stolci sú: sv. Evarist (97-105?), sv. Alexander I. (105-115?), sv. Sixtus I. (115-125?), sv. Telesfor (125-136?), sv. Hyginus (136-140?), sv. Pius I. (140-155?), sv. Anicet (155-166?), sv. Soter (166-175), sv. Eleutér (175-189), sv. Viktor I. (189-199), sv. Zefyrin (199-217)

1. stor. - 4. stor.
- doba rímska

asi 40 - po 112
- Dión Cocceianus zvaný Chrýsostomos (Zlatoústy)

asi 55 - asi 135
- Epiktetos

98-117
- vláda cisára Trajána (prvý cisár neitalského, hispánskeho pôvodu); úspešná výbojná politika: pripojenie Arábie r. 106, Dácie r. 107, Arménie r. 114, Mezopotámie a Asýrie r. 115; najväčší územný rozmach rímskej ríše

začiatok 2. stor.
- Nágárdžuna

117-138
- vláda rímskeho cisára Hadriana; prechod od expanzívnej zahraničnej politiky k obrannej; reorganizácia správy a byrokratizácia administratívy; ďalšie zmenšenie rozdielu medzi Itáliou a provinciami Hadrianus založil v Ríme Athenaeum

ok. 125
- Basilides z Antiochie +

129-199
- Claudius Galénos

ok. 130
- sa Justinus prostredníctvom platonizmu dostáva ku kresťanstvu

132-135
- povstanie židovského obyvateľstva v Palestíne pod vedením Bar Kochby; posledný pokus zbaviť sa rímskej nadvlády bol potlačený; vyhnanie židovského obyvatelstva a jeho rozptýlenie - diaspora

146
- Solún sa stáva hlavnýmmestom rímskej provincie Macedónia

ok. 150
- založenie sekty montanistov, prvého významného širšieho sektárskeho opozičného hnutia kresťanských dejín

161-180
- vláda Marca Aurelia

ok. 165
- Valentinos Egyptský +

180
- Marcus Aurelius +

-----------
2. stor.>