FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Miliardy
Milióny
Stotisícr.
Tisícr.
Stáročia
Roky

20. Stor.

19. stor. 20. stor./1

Na pápežskom stolci sú: Lev XIII. (1878-1903), sv. Pius X. (1903-1914), Benedikt XV. (1914-1922), Pius XI. (1922-1939), Pius XII. (1939-1928), Ján XXIII. (1958-1963), Pavol VI. (1963-1978), Ján Pavol I (1978), Ján Pavol II. 1978- )

1861-1925
- Steiner, R.

20. stor.
- začiatok
- modernizmus

1900
- fenomenológia: E. Husserl 'Logische Untersuchungen'
- psychoanalýza: S. Freud 'Die Traumdeutung'
- M. Planck založil kvantovú teóriu
- Paríž: 1. medzinárodný filozofický kongres

1901
- 7. 8.
Slovenská národná strana vykonala prestavbu, vytvorila organizačný poriadok a zvolila nové vedenie, v ktorom predsedom zostal P. Mudroň; vedľa popredných martinských politikov a publicistov na cele s M. Dulom, A. Pietorom, S. H. Vajanským, A. Halaštom a i. boli vo vedení zastúpení aj politici mimomartinskí, angažovaní v zbližovacích snahách nemaďarských národností (M. Štefanovič, S. Daxner, J. Markovič), klerikáli (A. Hlinka, A. Bielek) a hlasisti spolu s ich súbežcami (V. Šrobár) a ď.

1902
- B. Russel formuluje jeden z paradoxov teórie množín

1902-1912
- marburská škola novokantovstva: H. Cohen 'System der Philosophie'

1903
- neorealizmus: G. E. Moore 'Refutation of idealism' a 'Principia Ethica' - júl: na zjazde sociálnodemokratickej strany Ruska v Londýne sa presadil boľševizmus

1904
- Ženeva: 2. medzinárodný filozofický kongres

1904-1920
- W. Wundt 'V"lkerpsychologie'

1905
- A. Einstein založil špeciálnu teóriu relativity

1906
- E. v. Hartmann +

1907-1977
- J. Patočka

1908
- 30. 6. vybuchol nad Sibírou Tunguzský meteorit
- Heidelberg: 3. medzinárodný filozofický kongres

1908-1917
- novohegelovstvo: B. Croce 'Filosofia come scienza dello spirito'

1909
- vitalizmus: Driesch: 'Philosopie des Organischen'

1910-1913
- Russell a Whitehead: 'Principia mathematica' (3 zv.)

1911
- Bologna: 4. medzinárodný filozofický kongres

1912
- 2. 12.
- porada slovenských katolickych dôverníkov sa uzniesla obnoviť činnosť ľudovej strany a za svoj orgán vyhlásila Slovenské ľudové noviny
1913
- vychádzajú Idey k čistej fenomenológii od E. Husserla
- R. Steiner zakladá vo švajčiarskom Dornachu Gotheanum - školu spirituálnej vedy

1914-1918
- 1. svetová vojna
- obrat od moderny k postmoderne sa odohráva v priebehu 1. svetovej vojny, rozkladá sa klasická buržoázna spoločnosť a eurocentrický svet. Pre strednú a východnú Európu prinieslo toto zrútenie sa koniec tisícročného nemeckého cisárstva a cárskej ríše, štvorstoročného protestantského štátneho cirkevníctva a modernej liberálnej teológie. Zanikla Habsburská ríša, zrútila sa Otomanská ríša a čínske cisárstvo.Ide o globálny zlom epochy

1915
- Moskav: R. Jakobson zakladá Lingvistický krúžok

1916
- február: Národná rada česko-slovenská vznikla reorganizáciou Českého zahraničného komitétu. Jej tlačovým orgánom sa stal štrnásťdenník Česko- slovenská samostatnost. Jej zástupcu J. Dricha vyslalil v júli do Ruska, aby tam nadviazal vzťahy medzi Národnou radou a Zväzom česko-slovenských spolkov

1917
- februárová revolúcia v Rusku: zvrhnutie cárizmu
- 2. 4. Wilson predložil americkému Kongresu návrh rezolúcie, podľa ktorej boli USA vo vojnovom stave s Nemeckom. Vstup USA do vojny bol výsledkom dlhého konfliktu s nemeckom o zastavenie ponorkovej vojny, ktorá ohrozovala americký obchod s vejnu vedúcou Európou. zdroj vysokej americkej prosperity
- októbrová revolúcia v Rusku: víťazstvo zástancov boľševizmu
- začína sa príležitostne používať výraz ' postmodernizmus'

1918
- 24. 4. Bratislava: A. Marnau *

1918 an.
- najnovšie dejiny

1918-1950
- vzájomné dopĺňanie sa scientizmu a antiscientizmu

1919
- marec-august Maďarská republika rád
- 4. 5. Ivánka pri Dunaji: M. R. Štefánik +
- boje o Slovensko s inváznymi oddielmi Maďarskej republiky rád
- založenie Univerzity Komenského v Bratislave
- určenie hraníc Slovenska na konferencii v Paríži

20. roky
- počnúc ích koncom začína rozkvet lingvistického štrukturalizmu, ktorý trvá do polovice 50. rokov 20. stor.

1920
- 1. 3. založenie Slovenského národného divadla
- 4. 6. podpísanie mierovej zmluvy s Maďarskom v Trianone

1920-1960
- najväčší vplyv existencializmu

1921
- začiatok výučby na Filozofickej fakulte UK v Bratislave
- 8. 11. P. O. Hviezdoslav +
- J. Rawls *

1922
- Slovenská ľudová strana predkladá v pražskom parlamente prvý návrh autonómie Slovenska
- J. Dewey: 'Human Nature and Conduct'

1923
- v Taliansku z iniciatívy matematika V. Volterru vybudovali národnú výskumnú radu, pri ktorej vznikali vedecké centrá a ústavy

1924
- Neapol: 5. medzinárodný filozofický kongres

1925
- R. Steiner +

---------------
20. stor.>

20. stor./1