FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Miliardy
Milióny
Stotisícr.
Tisícr.
Stáročia
Roky

13. Stor.

12. stor. 14. stor.

Na pápežskom stolci sú: Inocent III. (1198-1216), Honorius III. (1216-1227), Gregor IX. (1227-1241), Celestín IV. (1241), Inocent IV. (1243-1254), Alexander IV. (1254-1261), Urban IV. (1261-1264), Klement IV. (1264-1268), bl. Gregor X. (1271-1276), bl. Inocent V. (1276), Hadrián V. (1276), Ján XXI. (1276-1277), Mikuláš III. (1277-1280), Martin IV. (1281-1285), Honorius IV. (1285-1287), Mikuláš IV. (1288-1292), sv. Celestín V. (1294) a Bonifác VIII. (1294-1303)

7. stor. - pol. 13. stor.
- hradisková kultúra na území Čiech, Moravy a Slovenska
- rád nemeckých rytierov dobýva územie Pruska

13. stor.
- končí vrcholný stredovek
- vzniká sufizmus
- písomný doklad o Červenom kameni

13.-14. stor.
- vrchol a doznievanie scholastiky: Vrchol racionalistického cirkevno-scholastického realizmu: Tomáš Akvinský (doctor angelicus) (1225/6-1274). Oddelenie teológie od vedy a filozofie: Albert Veľký (doctor universalis) (1193/1207-1280), Roger Bacon (doctor mirabilis) (1214-1294), Duns Scotus (doctor subtilis) (okolo 1270-1308), Wiliam Occam (doctor invincibilis) (+1349/1350)

1193/1207-1280
- Albert Veľký

1200-1250
- na jednej strane obdobie konfliktov a sporov s aristotelovskou filozofiou, na druhej strane obdobie menej či viac systematickej prípravy na jej úplnú recepciu ( L23;256)

1201-1274
- Robert de Sorbonne

1202-1204
- 4. krížová výprava; ovplyvnená obchodnými a finančnými záujmami Benátok; útok nesmeroval už na Jeruzalem, ale na Konštantinopol; byzantský obchod podviazaný v prospech Benátok; križiaci taktiež pomohli obnoviť benátsku nadvládu nad dalmátskym prístavom Zadar

1207-1273
- Džaláluddín Rúmí, zvaný Maulaví

1210
- Parížska synoda odsudzuje (posmrtne) Amalricha z Bene a jeho učenie za kacírske stotožňovanie Boha a prírody

1221-1274
- sv. Bonaventura

1225-1274
- sv. Tomáš Akvinský

asi 1230-1314
- Vitelo

1240-1292
- Abraham ben Samuel Abulafia

1241-1242
- vpád Tatárov do Európy

1245-1248
- učiteľská činnosť Alberta Veľkého v Paríži

1248-1254
- 7. krížová výprava; jej podnetom bola strata Jeruzalemu r. 1244; na cele ťaženia francúzsky kráľ Ľudovít IX. Svätý; 1250 bol porazený a vykúpený z egyptského zajatia

okolo 1250: pozri schému vied

1251
- povstanie 'pastierov' vo Francúzsku; sociálne vrenie zúbožených rolníkov zachvátilo sever a stred krajiny; povstalci sa s pomocou mestskej chudoby zmocnili miest vrátane Paríža

1252
- prvé ražby zlatých mincí v Janove a vo Florencii (florén); zavedenie zlatej mince vyvolané potrebou vzrastajúceho diaľkového obchodu

1253-1257
- založenie prvého kolégia parížskej univerzity Robertom de Sorbonne; parížska Sorbonna sa stala najvýznamnejšou vysokou školou a smerodajným teologickým učilišťom európskeho vrcholného stredoveku

1258
- dobytie a rozborenie Bagdadu Mongolmi - koniec Abbásovského kalifátu

1259-1326
- Osman I.

1265
- sa narodil Dante Alighieri, vynikajúci predstaviteľ počiatkov renesančnej filozofickej kultúry

1274
- sv. Bonaventura +
- sv. Tomáš Akvinský +

1277
- vysoký inkvizítor Šimon Duval sa začína zaoberať Sigerom Brabanstským

1299
- Salvino Armati vynachádza okuliare
- založenie Osmanskej ríše Osmanom I.
------------
13. stor.>