FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa

Filozofi grécki

FILOZOFI (STARO)GRÉCKI

Ainesidémos
Albinos
Alexander z Afrodízie
Alkmaion z Krotónu
Ammonios Sakkas
Anaxagoras
Anaximandros
Anaximenes
Andronikos Rodský
Antifón z Atén
Antiochos z Askalónu
Antisténes z Atén
Apollónios z Tyany
Archytas
Aristippos
Aristoteles
Arkesilaos

Demokritos
Derkylides
Diodoros Kronos
Diogenes Laertios
Diogenes z Apollónie
Diogenes z Oinoandy
Diogenes zo Seleukeie
Diogenes zo Sinope
Dión Zlatoústy

Ekfantos zo Syrakúz
Empedokles
Epikuros
Eubulides z Milétu
Eudoros z Alexandrie
Eudoxos z Knidu
Eukleides z Megary

Filiskos
Filodémos
Filolaos
Filon z Larissy

Gorgias z Leontín

Herakleides z Pontu
Herakleitos
Hierokles z Alexandrie
Hieronymos Rodský
Hipparchia

Chrysippos zo Soloi

Iamblichos

Karneades z Kyreny
Kleantes z Assu
Kleitomachos
Krates z Téb
Kratylos
Kritolaos z Fasélidy

Leukippos

Melissos zo Samu
Menippos z Gadar
Metrokles
Monimos

Numenios z Apameie

Onesikritos
Origenes

Panaitios z Rodu
Parmenides z Eley
Platón
Plotinos
Plutarchos
Polos
Porfyrios z Tyru
Poseidonios z Apameie
Prodikos
Proklos
Pyrrhon z Elidy
Pytagoras

Sextos Empeirikos
Sokrates
Stilpón z Megary
Synesios z Kyrény

Tales z Miléta
Teofrastos
Timón z Fleiúntu

Valentinos Egyptský

Xenofanes z Kolofonu
Xenokrates

Zenón z Eley
Zenón z Kitia
Zenón zo Sidónu