FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Útvar významový


útvar významový = vú

- súbor významových konštituentov. Súbor významovych útvarov (a významových procesov) istého mysliteľa je významový svet ( významové univerzum) tohto mysliteľa. Napríklad Platónov významový svet je obsah manifestácie sveta v Platónovom vedomí zahrnujúci Platónove kognitívne, emotívne i volitívne významové útvary a procesy. Prvky, z ktorých pozostávajú významové útvary, sú významové konštituenty, napríklad tie prvky významového útvaru (povedzme pojmu objektu), ktoré vygenerovala gnozeologická reflexia objektu, označujeme ako gnozeologické významové konštituenty pojmu objektu. Gnozeologické významové konštituenty pojmu objektu začali v pojme objektu prevažovať počnúc 17. storočím ( zač. 17. stor. ). Významovými útvarmi sú napríklad kategórie, pojmy, súdy, úsudky, teórie, hypotézy, vedecké zákony, princípy, dôkazy, emocie motívy, myšlienky, problémy ...

------------------
útvar významový>