FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Estetika 20. stor.


estetika 20. stor.

- súbor estetických učení 20. stor. Najmä v 2. polovici 20. stor. dospieva do štádia značnej nejednotnosti tak v chápaní svojho predmetu ako aj svojich metód. Pokračujú tak tendencie diferencovať až oddelovať jej základné časti (všeobecnú estetiku, teóriu mimoumeleckého estetična a všeobecnú umenovedu), ako aj tendencie spájať ich uznávaním nadradeného pojmu a integrujúcej oblasti estetična.

Metódy odvodzuje estetika 20. stor. jednak zo špeciálnych vied ( semiotika, lingvistika, teória informácie atď.), jednak z filozofickych smerov ( fenomenológia, existencializmus atď.). Svoj predmet skúmania rozšíruje za hranice estetickych a umeleckych javov smerom k výrokom o nich ( estetika analytická) a ďalším stránkam alebo vrstvám jazyka alebo metajazyka estetiky, estetického diskurzu a pod. ( dekonštrukcia, postmoderna).

---------------------
estetika 20. stor.>