FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

20. Stor./120. stor. 20. stor./2

1926
- v Ríme vytvorili ústredný štatistický ústav
- v Bratislave bola založená Učená spoločnosť Šafárikova, ktorá vydávala revue Bratislava
- v Lonavle ( India) je založený jogový výskumný ústav Kaivaljananda

1927
- New York: 6. medzinárodný filozofický kongres
- vychádza Heideggerov spis 'Sein und Zeit'
- Le Corbusier formuluje zásady funkcionalizmu v architektúre

1928
- zavedenie krajinského zriadenia na Slovensku
- E. Morricone *

1929
- Viedeň: vznik Viedenského krúžku

30. roky
- vznik cambridgeskej školy lingvistickej filozofie
- vznika etológie

30.-40. roky
- formovanie sa syntetickej teórie evolúcie ( Th. Dobzhansky)
- vznik frankfurtskej školy

30.-50. roky
- v psychológii (najmä v USA) dominuje behaviorizmus

1930
- H. Murray zakladá personológiu
- Oxford: 7. medzinárodný filozofický kongres
- Paríž: prvá výstava abstraktného umenia

1931
- K. G"pojem.php?obl=Del<" Prinzipia Mathematica und verwandter Systeme I".

1932
-
U. Eco *

1933
- A. Govinda zakladá rád Árja Maitrea Mandala
- "Theologische Existenz heute" od Karla Bartha

1934
- Prahe: koná 8. medzinárodný filozofický kongres

1935
- H. Yukawa ukázal teoreticky, že povedľa protónov a neutrónov musia jadrá atómov obsahovať ešte ďalšie častice, ktoré nazval mezóny

1936
- prostredníctvom transfinitnej indukcie uvoľnil G. Gentzen metodické obme- dzenia dané pre dôkaz Hilbertovou metamatematikou, a tak stanovil konzistentnosť teorie čísel a obmedzenych castí matematickej analýzy

1937
- Paríž: 9. medzinárodný filozofický kongres
- vznika skupina francuskych matematikov N. Bourbaki
- Bratislava: vznik Vedeckej syntézy

1938
- vo Francúzsku vytvorili stredisko aplikovaného výskumu Centre national des recherches scientifiques appliquées (CNRSA)

1939
- skupina N. Boubaki začína vydávať mnohozväzkové Elémants mathematiques

1939-1945
- 2. svetová vojna
- rozvoj empirickej sociológie v USA
- 1. 9.
- vypuknutie druhej svetovej vojny

40. roky
- ich koncom vzniká oxfordská škola lingvistickej filozofie

1940
- Tibet: intronizovanie 14. dalajlámu
- začínajú vznikať programovacie jazyky

1940-1948
- na Slovensku vychádza Filozofický zborník

1941
- VII. symfónia, Leningradská od D. Šostakoviča

1942
- S. Zweig +
- E. Rádl +
- R. Musil +
- D. Dennett *

1943
- O. K. Flechtheim navrhuje termín ' futurológia'
- J.-P. Sartre: Bytie a ničota

1944
- predpoklady vyroby penicilínu na základe objavu A. Fleminga z r. 1928; ďalekosiahly význam pre povojnovú medicínu (v USA od r. 1945)
- 29. 8.: vypuknutie Slovenského národného povstania

1945
- rok konečného víťazstva protifašistickej koalície; záver druhej svetovej vojny; základy súčasného usporiadania sveta
- 2. 9.
- koniec druhej svetovej vojny

1846
- J. Piaček *
- W. Welsch *

1946-1989
- studená vojna

1947
- otvorenie Pedagogickej fakulty v Bratislave

1948
- 20.-25. februára: politická kríza v Č-SR, v priebehu ktorej sa uskutočnil komunistický prevrat
- kybernetika: uverejňuje N. Wiener dielo 'Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine'
- Denis Gabor objavil princíp holografie
- Amsterdam: 10. medzinárodný filozofický kongres

1948-1995
- E. Waldsch?tz

1949
- vychádza kniha G. Ryla 'The Concept of Mind'
- vychádza dielo predstaviteľa analistickej školy F. Braudela Stredozemie a jeho svet v dobe Filipa II.; zďaleka najvplyvnejšie historické dielo publikované po druhej svetovej vojne
- Adorno, T. W.: Filozofia novej hudby (pozri: L1309>)

1949-1952
- L. v. Bertalanffy vypracúva základy teórie systémov

50. roky
- do ich polovice trvá rozvet lingvistického štrukturalizmu, ktorý začal koncom 20. rokov 20. stor.
- vznik pojmu umelej inteligencie v USA
- ich koncom začína A. Gehlen rozvíjať tézu posthistoire

1950 an.
- stieranie hraníc (synkretizácia) scientizmu a antiscientizmu
- priemyselný vývoj a produkcia počítačov; rozvoj zariadení na spracovanie dát sa začína členiť na generácie počítačov

---------------
20. stor.>

20. stor./2