FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Empirizmus novoveký


empirizmus novoveký Kód: 407

- gnozeologický postoj k problému pôvodu nášho poznania v novovekej filozofii, ktorého vznik sa spája najmä s F. Baconom. Predchodcom novovekého empirizmu bol R. Bacon.

Novoveký empirizmus bol zameraný najmä proti scholastickej metóde a teórii. Všetko vedenie pôvodne pochádza zo skúsenosti a jediným prostriedkom, ako dospieť od empírie k teórii, od vedenia o jednotlivom k všeobecnému poznaniu, je indukcia.

Novoveký empirizmus úzko súvisí s emancipáciou moderných prirodných vied. Tie sa najprv chápali ako empirické špeciálne vedy (napr. astronómia, fyzika, chémia), orientoavé podľa paradigmy mechaniky (a potiaľ mechanisticky). V tejto metodickej abstrakcii dosiahli obrovské výsledky. Tento uspech podnietil snahu skúmať empiricko-mechanistickými metodami aj ľudskú prax. Konanie v tomto smere sa chápalo ako prirodný proces, ktorý sa - analogicky s fyzikálnymi alebo biologickými procesmi - môže stať predmetom akoby prírodovedeckého poznania. Psychológia a sociológia vznikli ako empirické vedy zo snahy skúmať psychické javy a sociálne javy v tomto zmysle prírodovedckými metódami. V priebehu tohto vývoja vznikli rôzne empirické teorie konania (napr. psychologické, sociuologické, biologické) ( L979;19an.)

-----------------------
empirizimus novoveký>