FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Sedem slobodných umení

sedem slobodných umení = septem artes liberales

- všeobecnovzdelávacie predmety, ktoré tvorili základ vyššieho vzdelania pre slobodného rímskeho občana. Z cyklu deviatich disciplín, ktoré spracoval encyklopedicky Varro Reatinus, v dobe rímskeho cisárstva vylúčili lekárstvo a staviteľstvo; zvyšných sedem, tzv. septem artes liberales ( gramatika, dialektika [= logika], rétorika, geometria, aritmetika, astronómia, hudba), ktoré zodpovedali odborom, tvoriacim základ všeobecného vzdelania (ENKYKLIOS PAIDEIÁ [ encyklopédia], ako ho v Grécku vymedzili sofisti, bolo prevzatých školstvom stredoveku a raného novoveku. Základ stredovekého vzdelania, tzv. trivium (=trojcestie), zhrnoval prvé tri odbory.

Pre raný stredovek bol určujúci rozvrh i obsah siedmich slobodných umení, ktorý vypracoval Augustinus, Boethius a Martianus Capella. Rozvrh i obsah siedmich slobných umení sa však v priebehu stredoveku výrazne menil a v renesancii ho nahradil iný systém vied.

Sedem slobodných umení tlmočilo myšlienkový obsah antiky pre stredovek. Sedem slobodných umení tvorilo základ všetkého vzdelania a univerzálnu osnovu cirkevného a svetského školstva. Konečným cieľom bolo vypestovať predpoklady pre aktívnu účasť na verejnom živote i pre pochopenie filozofie. Stredovek tento cieľ prispôsobil potrebám teológie, avšak encyklopedické zameranie tradované z čias antiky zostalo až do novej doby kľúčom umožňujúcim pochopiť duchovné bohatstvo antiky a otvárajúcim brány novým myšlienkam a poznatkom ( L532;75).

-------------------------
sedem slobodných umení>