FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa

Charakter FILITu

FILIT predstavuje prvú slovenskú filozofickú encyklopédiu v dejinách slovenskej filozofie. Do vzniku FILITu (do roku 1990) boli v slovenčine k dispozícii iba preložené filozofické slovníky. Od roku 1990 sa FILIT neustále dopĺňa a rozvíja tak čo do obsahu, ako aj čo do architektúry a programového vybavenia. Jednou z prvých tlačených informácií o FILITe je článok L1326.

Prečo vznikol FILIT?

Nároky na štúdium filozofie, na prácu vo filozofii, vedách a v ďalších oblastiach kultúry, ktoré súvisia s filozofiou, vzrástli koncom 20. storočia do takej miery, že si od záujemcu o filozofiu i od profesionálneho filozofa vyžadujú, aby používal počítač s účinným programovým a znalostným vybavením. Systém FILIT, ktorého charakteristiku práve čítate, je nástrojom štúdia a rozvoja filozofie, vied, umení a náboženstiev, nástrojom, ktorý má pomáhať človeku re-kreovať obrovský tradovaný vesmír významu, významové univerzum, ktoré ľudstvo doposiaľ vytvorilo.

Výber hesiel sa podriaďuje v prvom rade požiadavkám štúdia filozofie; ambíciou FILITu je poskytnúť používateľovi účinného pomocníka pri čítaní (analýze a interpretácii) a písaní (koncipovaní a textácii) filozofických textov.

Čo je FILIT?

FILIT je sústava hypertextových a iných dokumentov a počítačových programov pre podporu štúdia filozofie a výskumu v rámci nej. Používať ho možno samostatne alebo v spojení s inými hypertextovými encyklopédiami a hypertextovými dokumentami, bežnými textami uloženými v knihách, poznámkach používateľa a pod. a ako nadstavbu nad textovými editormi a databázovými systémami.

Výraz 'FILIT' je skratka utvorená z názvu 'Filozofická hypertextová encyklopédia na báze programu CREDIT'. CREDIT je hypertextový systém, pomocou ktorého bol FILIT pôvodne vytvorený.

Čo znamená otvorenosť FILITu?

FILIT je otvorená sústava otvorených hypertextových dokumentov, to znamená, že ju možno neustále dopĺňať o nové údaje, prepojenia, schémy, ilustrácie, programy, špecializované encyklopédie atď. FILIT si teda nerobí nárok na 'úplnosť'. V dôsledku otvorenosti zostávajú mnohé kapitoly iba akoby 'nakusnuté', no tu si treba uvedomiť, že ide o ponuku asi takého druhu, s akou sa stretávame pri dotazníkoch, ktoré možno dopĺňať.

Čím začať

Štúdium filozofie možno začať kapitolou F I L O Z O F I A. Štúdium však možno začať aj z ktoréhokoľvek iného miesta FILITu v súlade so záujmami alebo potrebami používateľa - tému si možno vybrať z abecedných zoznamov obsahových hesiel alebo kapitol prístupných cez vysvietené veľké začiatočné písmená vo vstupnom menu FILITu alebo cez ďalšie položky vstupného menu - OBSAH, LITERATÚRA, CHRONOLÓGIA a REGISTRE.

Autorstvo

Za text hesiel nedoložený odkazom na citovaný/parafrázovaný text nesie úplnú zodpovednosť tvorca FILITu; to, pravda, takisto nevylučuje prítomnosť odkazov na texty, kde používateľ môže získať ďalšie informácie, ktoré trebárs aj nie sú v súlade s názormi autora FILITu.