FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Text

text (z lat. texere - tkať, stavať; textum - utkané)

- ustálený jazykový prejav; výsledok rečovej činnosti, t. j. jazykový útvar, ktorý vznikol konkrétnou realizáciou jazykového systému. Súbor textov je literatúra. Text je jazykovo-tematická štruktúra so zámerným usporiadaním výpovedí, ktoru sa vyjedruje relatívne uzavretý myšlienkový komplex. Je to semiotická entita, jazykový znak, ktorý má sigmatický aspekt (textom sa označujú predmety, deje, udalosti, vlastnosti), syntaktický aspekt (text sa vzťahuje aj na iné prejavy z oblasti verbálnej alebo mimoverbálnej), sémantický aspekt (text má vždy istý obsah, istý odraz vo vedomí človeka) a pragmatický aspekt (text je závislý od adresáta, od situácie a rozličných sociálnych momentov).

Pojem textu je v istom zmysle synonymom všeobecného pojmu jazykového prejavu i pojmu komunikátu.

Z hľadiska textológie sa text chápe buď ako konečný jazykový tvar činnosti autora na literárnom diele, alebo ako grafický zápis výsledku tejto činnosti umožňujúci ho dalej odovzdávať alebo reprodukovať ( L204;389 L408;9-10 L534;452).

-------
text>