FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Vedenie


vedenie vedenie (FT)

- 1. isté poznanie; súbor kognitívnych a dignitívnych významových útvarov a významových procesov. "Vedenie rôznych dôb sa odlišuje ... v tom, čo sa chápe (hodnotí) ako poznateľné, možné a nepoznateľné, aké sú kritéria poznateľnosti a istoty poznania, a celý tento komplex základných pojmových modelov a hodnôt je vymedzený horizontom toho, čo vôbec možno vnímať, poznávať, myslieť, na čo sa možno pýtať. Tento horizont ... si treba uvedomiť a pochopiť, že naše vedenie nie je absolútne, ale kondicionálne, t. j. že platí v medziach, ktoré sú dané uvedenými faktormi (nazývajme ďalej celok týchto vzájomne sa ovplyvňujúcich faktorov systém vedenia tej ktorej epochy)." O predpokladoch tvoriacich tento systém vedenia sa nepochybuje, sú nedokázateľné ( L749;471 L85;7).

2. zariadenie na prenos elektrickej energie skladajúce sa zo sústavy vodičov ( L715;767).

----------
vedenie>