FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Predmet učebný


predmet učebný = vyučovací predmet

- vybraná a do didaktického systému spracovaná časť vedy , techniky, umenia, športu a iných oblastí spoločenskej činnosti, určená na pedagogické ciele. Plní funkciu informativnu (rozširuje a prehlbuje vedecké poznanie sveta), formatívnu (rozvíja osobnosť), inštrumentálnu (osvojené vedomosti, zručnosti a návyky sú prostriedkom na rozvíjanie poznania v iných predmetoch a oblastiach spolocenskej praxe). Učebný predmet je obsahovou jednotkou učebného plánu, obsah učebného predmetu rozpracúvajú učebné osnovy a učebnice ( L189;477).

-----------------
predmet učebný>