FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Plán učebný


plán učebný

- dokument , v ktorom sa vymedzuje rozsah a obsah vzdelávania a výchovy; určuje učebné predmety alebo študijné predmety, ich postupnosť podľa ročníkov, ako aj týždenný počet vyučovacích hodín (na vysokých školách prednášok, seminárov a cvičení). Učebný plán je východiskom pre zostavenie účebných osnov a rozvrhu hodín. Výber a štruktúra jednotlivých učebných predmetov sa v učebnom pláne uskutočňuje v súlade s cieľom výchovy. Na odborných a vysokých školách zodpovedá príslušnému učebnému odboru a študijnému odboru. Učebný plán je hlavný dokument na vytýčenie obsahu vyučovania. Rozhodujúci vplyv na tvorbu učebného plánu majú požiadavky spoločnosti a rozvoj vedeckého poznania ( L189; 474).