FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Obrat lingvistický


obrat lingvistický obrat lingvistický (FT)

- revolučný prelom vo filozofii 20. stor., ktorým sa zásadne mení ponímanie filozofie: končí sa fáza filozofie vedomia, ktorá od Descarta cez Kanta až po nemecký idealizmus a až do 19. stor. určovala filozofické myslenie. Odstránením otázky "Čo môžem poznať resp. vedieť?" a nastolením novej otázky "Čomu môžem porozumieť?" sa filozofia dostala do novej situácie. Je odkázaná výlučne na obsahy jazyka, to znamená bez možnosti návratu k obsahom vedomia. Z toho pohľadu jazyk nie je nástrojom ontologicky ( ontológia) ustanoveného poriadku, ktorý by vyjadroval, nie je ani zrkadlom právd nášho umu a rozumu. Jazyk je jediným a výlučným médiom, v ktorom sú dané naše možnosti chápania, nezávisle od rozdelenia sveta na vnútorný a vonkajší svet ( L574;143).