FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Trojuholník sémantický


trojuholník sémantický

- model znázorňujúci základné vzťahy medzi objektívnou realitou, myšlienkovou oblasťou a jazykovou oblasťou. Jeho pôvodcom je filozof G. Frege, v jazykovede ho uplatnili C. K. Ogden a I. A. Richards.

vec
ł
ł
ł
ł
ŔÄÄÄÄÄÄÄ slovo
pojem

Pod pojmom sa rozumie nie pojem v logickom zmysle, ale orvok z myšlienkovej oblasti, ktorý sa často označuje ako koncept, zmysel alebo designát. Z jazykovedného hľadiska sú to prvky z oblasti významu (cf. významový útvar). Pod slovom sa rozumie nie iba slovo vo vlastnom zmysle, ale akýkoľvek jazykový výraz z hladiska formového stvárnenia. Niekedy sa označuje ako designátor. Pod vecou sa rozumie konkrétny alebo ideálny predmet, jav alebo udalosť. Používajú sa tu aj názvy denotát, nominát alebo referent. Plnými čiarami medzi slovom a pojmom, resp. pojmom a vecou sa naznačuje priamy vzťah, čiarkovaná spojnica medzi slovom a vecou naznačuje, že medzi týmito dvoma prvkami je iba nepriamy vzťah, sprostredkovaný cez pojem. Vzťah medzi vecou a pojmom je kognitívny, označuje sa ako designácia. Vzťah medzi pojmom a slovom je významový, označuje sa ako sinifikácia. Vzťah medzi slovom a vecou je označovací (ukazovací), označuje sa ako denotácia ( L534;379).