FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Neogén


neogén (gr. genesis = pôvod)

- mlad¹í útvar tre»ohór, ktorý sa zaèal asi pred 24 mil. rokmi a skonèil asi pred 2 mil. (1,8 mil.) rokmi. Názov zaviedol r. 1853 rak geológ M. Hoernes. Neogén nasleduje po paleogéne a delí sa na star¹í miocén a mlad¹í pliocén. Neogénne vrstvy sú v podlo¾í ¹tvrtohôr. Poèas neogénu doznievali procesy alpínskeho vrásnenia ( L206;396-397).