FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Paleogén


paleogén (gr. dávnozrodený)

- starší útvar treťohôr, ktorý sa začal asi pred 65 mil. rokov a trval 41 mil. rokov. Názov zaviedol r. 1866 C. Naumann. Klasickou oblasťou paleogénu je anglo-parížska panva (najmä okolie Paríža), podľa ktorej sa určilo aj rozdelenie paleogénu na tri oddelenia: paleocén , eocén a oligocén. Zo živočíchov najväčší rozvoj dosiahli dierkavce. Ich veľké formy pomohli detailnejšie členiť paleogénne vrstvy. Význam húb v porovnaní s druhohorami veľmi klesol ( L206;433).