FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Logika vedy


logika vedy

- filozofická disciplína, ktorej cieľom je aplikácia ideí, metód a aparátu modernej logiky na vedecké poznanie. Logika vedy skúma logickú štruktúru vedeckých teórií, ich zložiek ( definícií, klasifikácií, pojmov, zákonov atď.), odhaľuje logické väzby medzi týmito zložkami, skúma otázku neprotirečivosti a úplnosti teórií, spôsobov formovania a overovania vedeckych hypotéz a analyzuje logické aspekty takých metód vedeckého poznania, ako je zovšeobecnenie, vysvetlenie, abstrakcia, idealizácia atď. ( L53;274).