FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Mišna

Mišna (hebr. opakovanie)

- základné halachické dielo. Vychádza z Tóry a predstavuje prvé autoritatívne zhrnutie zákona. Súčasne je Mišna jadrom Talmudu ( L144;29).

Mišna je opakovanie téz, ktoré prednášali rabíni. Mojžišove zákony si postupom času vyžadovali čoraz viac vysvetlení, lebo náboženské príkazy bolo potrebné uplatňovať adekvátne spoločenským a historickým zmenám.

Ústne tradície a učenia rabínskych škôl tvorili taký obrovský materiál, že ich bolo potrebné zosystematizovať. Už Evanjelium podľa Matúša (Mt 15,2) sa odvoláva na "podanie starších". Tieto podania, tradície zredigoval Jehuda Hannasi podľa rabína Akibu (r. 130) a jeho žiaka rabína Meira. Toto teraz už kodifikované učenie sa spočiatku stretávalo s veľkým odporom, no postupne nadobúdalo čoraz väčšiu autoritu a v židovskom náboženstve sa stalo nevyhnutnou podmienkou správneho výkladu Mojžišových kníh a Tóry ( L50;129).

--------
Mišna>