FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Miliardy
Milióny
Stotisícr.
Tisícr.
Stáročia
Roky

17. Stor.

16. stor. 17. stor./1

Na pápežskom stolci sú: Klement VIII. (1592-1605), Lev XI. (1605), Pavol V. (1605-1621), Gregor XV. 1621-1623), Urban VIII. 1623-1644), Inocent X. (1644-1655), Alexander VII. (1655-1667), Klement IX. (1667-1669), Klement X. (1670-1676), Inocent XI. (1676-1689), Alexander VIII. (1689-1691) a Inocent XII. (1691-1700)

17. stor. - 19. stor.
- tvorba systémov, 'v ktorých proti prírodovede stavali filozofiu prírody, proti histórii ako vede filozofiu dejín, proti právnej vede filozofiu práva. Predpokladalo sa, že filozofia má schopnosť prekračovať hranice skúsenosti, poskytovať 'nadskúsenostné' poznanie.' ( L185;695) - veduta

17. stor.
- rozvíja sa novoveká filozofia
- mení sa vzťah človeka 17. stor. k prírode: človek voči nej začína vystupovať ako pán a manipulátor
- vzniká klasická ekonómia, čiže učenie, ktoré sa sústreďovalo na výrobu a prácu (na rozdiel od dovtedy prevládajúceho merkantilizmu, ktorý sa orientoval na obeh a peniaze); hlavnými predstaviteľmi sú: W. Petty, A. Smith a D. Ricardo
- osvietenstvo nadobúda spoločenskokritický a morálnokritický charakter vo Francúzsku
- zrod pojmu prirodzeného náboženstva; vznik modernej filozofie náboženstva - zavedenie termínu " hmlovina"

17. stor.
- začiatok
- v pojme subjektu a v pojme objektu začínajú prevažovať gnozeologické významové konštituenty
- hlavne pod vplyvom diela F. Vietu začala sústavná práca s premennými a ich dôsledné používanie v matematických úvahách

1564-1642
- G. Galiei

1588-1679
- Th. Hobbes

1596-1650
- R. Descartes

1600
- G. Bruno bol v Ríme odsudený za svoje filozofické názory a zomrel na hranici
- J. Jessenius vykonal v Prahe prvú verejnú pitvu ľudského tela

1602
- idea katolícko-pápežskej svetovej monarchie na základe kresťanského komu- nizmu v diele T. Campanellu 'Citta del Sole'

1606/8
- zriadenie evanjelického gymnázia v Bratislave, z ktorého sa vyvinulo (úradne od r. 1806) bratislavské lýceum

1609-1868
- v Japonsku obdobie Tokugawa

1610
- 7. 1.: Galilei prvýkrát zamieril ďalekohlad na hviezdnu oblohu

1612
- vzniká hlavné dielo J. B"hmeho 'Aurora oder die Morgenr"te im Aufgang'

1616
- katolícka cirkev odsúdila a zavrhla heliocentrizmus a spis M. Kopernika De revolutionibus orbium coelestium z r. 1543

1618-1648
- tridsaťročná vojna

1623-1662
- B. Pascal

------------
17. stor.>

17. stor./1