Základy Umelej Inteligencie

... Webovské stránky predmetov ZUI 1 a 2

Informačný list predmetu

ZUI 1:

Predmet poskytuje prehľad o základných metódach umelej inteligencie (heuristického programovania). Prednáška adoptuje agentový pohľad na problémy umelej inteligencie. Absolvent UI I by mal mať základnú informáciu o tom, čo je umelá inteligencia, aké problémy rieši a aké sú jej základné metódy. Tieto vedomosti môže potom rozvíjať v ďalšom semestri na UI II.

Sylabus predmetu ZUI 1:

 1. Pojem agent, jednoduchí agenti.
 2. Prehľadávanie všeobecne, heuristiky.
 3. Neinformované prehľadávacie algoritmy.
 4. Informované prehľadávacie algoritmy.
 5. Hry.
 6. Riešenie CSP problémov (problémy zohľadňujúce obmädzujúce podmienky)
 7. Logickí agenti. Opakovanie základných princípov výrokovej logiky.
 8. Inferencia znalostí pomocou metód výrokovej logiky.
 9. Opakovanie základných princípov predikátovej logiky.
 10. Inferencia znalostí pomocou metód predikátovej logiky.
 11. Plánovací agenti, základné plánovacie algoritmy.
 12. Zložitejšie metódy plánovania.

ZUI 2:

Predmet poskytuje hlbšie vedomosti o metódach používaných v umelej inteligencii pri dizajnovaní inteligentných agentov a programov. Podmienkou k tomuto predmetu je absolvovanie predmetu Základy umelej inteligencie I.

Sylabus predmetu ZUI 2:

 1. Opakovanie základov teórie pravdepodobnosti.
 2. Baysovské siete a inferencia pomocou bayesovských sietí.
 3. Algoritmy založené na bayesovskej inferencii.
 4. Časové rady – základné modely a teória.
 5. Časové rady – Box - Jenkinsove modely
 6. Časové rady s neurčitosťou a bayesovské siete: filtrovanie, predikcia, monitorovanie, najvierohodnejšie vysvetlenie.
 7. Hidden markov models, Kalmanove filter.
 8. Nelineárna analýza časových radov.
 9. Teória rozhodovania I. Teória utility.
 10. Teória rozhodovania II. Zložitejšie algoritmy.
 11. Teória rozhodovania II. Agenti schopní robiť rozhodnutia.
 12. Siete

Literatúra:

Russel, Norwig : Artificial Intelligence – A Modern Approach, Pearson Education Inc, Upper Saddle River , New Jersey 07458, USA, ISBN 0-13-080302-2. Kniha je k dispozícii v knižnici FMFI.