FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Marxizmus


marxizmus Kód: 51

- smer súčasnej filozofie vychádzajúci z učenia K. Marxa.

Marxistická filozofia sa odštiepila v 40. rokoch 19. storočia od hegelovskej ľavice a snahou o analýzu zákonitostí formujúcej sa buržoáznej spoločnosti sa zaraďuje do prúdu sociálneho myslenia 19. storočia.

Marx a Engels vychádzajú z ekonomickych vzťahov ako z hybnej sily dejín a z ekonomicky motivovaných sociálnych konfliktov (triedny boj). V raných prácach Marxových (najmä v Ekonomicko-filozofických rukopisoch z roku 1844) sa objavuje aj analýza postavenia človeka - výrobcu vo formujúcej sa buržoáznej spoločnosti. Marx tu zdôrazňuje pojem odcudzenia ( L389;64).

Marxizmus sa koncom 19. storočia rozštiepil na dva prúdy:

a) klasický Marxov a Engelsov pokračoval v praktickej politickej podobe u Lenina a Stalina,
b) sociálne demokraticky orientovaný - K. Kautsky, E. Bernstein.

V priebehu 20. storočia sa povedľa sociálnodemokratického a marxistického poňatia v západnej Európe výrazne profilovali vplyvné ľavicové prúdy, v ktorých má inšpirácia marxizmom rôznu intenzitu a ktoré bývajú nazývané neomarxizmom ( L389;77).

------------
marxizmus>