FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Geofyzika


geofyzika

- veda o fyzikálnych vlastnostiach Zeme a fyzikálnych procesoch na povrchu, vnútri a v najbližšom okolí zemského telesa.

Člení sa na fyziku prevnej časti zemského telesa, fyziku atmosféry a fyziku hydrosféry.

Geofyzika má veľmi široký predmet výskumu a zahřňa aj fyzikálne aspekty ďalších náuk o Zemi. V užšom zmysle slova označuje len fyziku tuhého zemského telesa.

Geofyzika sa delí na geomechaniku (gravimetriu, seizmológiu atď.), geomagnetizmus, geoelektrinu, rádiometriu a geotermiku.

Úžitková geofyzika sa zaoberá vrchnou časťou zemskej kôry a vyhľadáva ložiska nerastných surovín.

Základné poznatky geofyziky pochádzajú už z Newtonových čias. Jednotlivé geofyzikálne disciplíny sa vyvíjali často nerovnomerne a vo vzájomnej izolácii. Ako samostatný vedný odbor sa začala geofyzika formovať až na začiatku 20. stor. a vyvíja sa úzko spätá s inými vedami o Zemi, predovšetkým s geológiou, geografiou, geodéziou, geochémiou a astronómiou ( L206;189).

------------
geofyzika>