FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Doxografovia


doxografovia (z gr. DOXA = mienka, názor a GRAFÓ = píšem)

- spisovatelia, ktorí excerpovali podľa určitých zásad diela filozofov zostavovali prehľady ich názorov. Najdôležitejším doxografickým dielom boli Teofrastove FYSIKÓN DOXAI (Učenia prirodných filozofov), kde Teofrastos sytematicky usporiadal názory predstaviteľov prírodnej filozofie od Tálesa po Platóna a pri každom poznamenal, čo z jeho učenia považuje za správne a čo za chybné. Za zbytok tohto diela sa považuje pojednanie o zmyslovom vnímaní. Výťahy z tohto diela z neskorohelenistickej doby (napr. Aetios) sú dodnes hlavným prameňom pre poznanie predsokratovských filozofov. Teofrastos napísal ešte niekoľko monografií. Dôležitým je aj Eudemos. Neskorší doxografovia na nich nadväzovali, napr. Poseidónios ( L191;170).doxografovia>