FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Dejiny umenia výtvarného


dejiny umenia výtvarného = dejepis výtvarného umenia

- disicplína vedy o výtvarnom umení; historická veda, ktorej predmeto bádania sú diela architektúry, sochárstva, maliarstva a umeleckých remesiel a ktorá skúma a interpretuje umelecké diela vo všetkých súvislostiach: skúma okolnosti ich vzniku a osobnosti tvorcov, zaoberá sa formálnou výstavbou, funkciou a významom. Skúma ich v historickom kontexte a zahrnuje ich do dejín umenia.

Dejiny výtvarného umenia postupne kryštalizovali zo životopisnej, starožitnickej, miestopisnej a umelecko-technickej literatúry v Taliansku 16. stor.; prvou veľkou syntézou a metodickým vzorom boli Winckelmannove Dejiny výtvarného umenia ako vedecká disciplína sa vyhranili v neskororomantickom období. V 2. polovici 19. stor. prenikli na univerzity v Nemecku a inde.

V 90. rokoch 19. stor. prevládala formálna analýza v rozbore umeleckého diela, neskôr duchovedný výklad, hladajúci aj širšie kultúrnohistorické súvislosti (viedenská škola), potom ikonologická interpretácia.

V poslednej dobe silnie najmä teoretický umenovedný aspekt, ale aj záujem o historicko-spoločenskú podmienenosť a humanistický ráz tvorby ( L831;47).