FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Behaviorizmus


behaviorizmus Kód: 127

- smer americkej psychológie 20. storočia, ktorý neuznáva vedomie ako predmet vedeckého výskumu a redukuje psychiku na rozličné formy správania, chápaného ako súhrn reakcií organizmu na stimuly vonkajšieho prostredia. Predmetom vedeckého skúmania by malo byť iba pozorovateľné, merateľné správanie organizmu.

Behaviorizmus vznikol začiatkom 20. stor. v USA zásluhou J. B. Watsona ako reakcia na psychológiu vedomia s jej hlavnou metódou - introspekciou.

Behaviorizmus dominoval v 30. - 50. rokoch 20. stor. najmä v USA, kde ovplyvnil napr. sociológiu, pedagogiku a do istej miery aj lingvistiku. Filozoficky vychádzal z pozitivizmu, historicky bol reakciou na psychológiu opierajúcu sa o introspekciu ( L461;13-14).behaviorizmus>