FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Analýza


analýza analýza (FT)

- jedna zo základných metód a myšlienkových operácií; je to rozklad nejakéh celku na jeho zložky, súčasti, ktorý smeruje k nejakým relativn najjednoduchším zložkám, za ktoré sa ďalej už nepokračuje ( prvky). Čiže pojmy časti, celku a prvku tvoria jadro matrice kategórií aplikovaných v priebehu analyzovania. Historický typ, druh alebo povahu analýzy podstatne ovplyvňuje to, aké ďalšie významové útvary (najmä kategórie) intervenujú v priebehu jej realizácie. Ak napríklad pri analýze jazyka prevažujú logickosyntaktické a logickosémantické kategórie, hovoríme v logickej analýze jazyka, alebo ak v jadrových kategóriách uplatňovaných v priebehu analýzy začne zaujímať dominantné miesto kategória vzťahu, hovoríme o vzťahovej analýze a pod.

Analýza je postup, v ktorom sa jednota rozkladá na svoje časti ( L574;23)analýza>