FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Akt


akt akt (FT)

- prvok alebo fáza akcie, osobitný čin, výkon, úkon, krok, operácia, dejstvo. V klasickej metafyzike je akt uskutočnením potencie.

Filozofické, špeciálnovedné, mystické predstavy alebo pojmy aktu sú značne odlišné, čo závisí v prvom rade od tých významových útvarov, ktoré plnia určujúcu úlohu v úvahách o akte. Napríklad v scholastickej reflexii aktu intervenujú významové útvary vygenerované Aristotelom v procese jeho konfrontácie s eleatskými úvahami, podľa ktorých súcno (ON) môže vzniknúť buď zo súcna alebo z nesúcna (ME ON), čo však ani v prvom ani v druhom prípade nie je možné, pretože v prvom prípade už súcno existuje a teda nemusí vznikať a v druhom prípade niečo nemôže vznikať z ničoho. Aristoteles túto apóriu riešil jednak zavedením pojmu chýbania (STERESIS), jednak zavedením pojmov možného bytia (DYNAMEI ON) a skutočného bytia (ENERGEIA ON). Scholastické "actus" je vlastne prekladom aristolovského výrazu "ENERGEIA".

Pojem aktu plní významnú úlohu vo filozofii i špeciálnych vedách XX. storočia, napr. vo fenomenológii, psychológii, teatrológii atď.akt>