FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

4 Tis. pr. n. l.5 tis. pr. n. l. 30. stor. pr. n. l.

4. tis. pr. n. l.
- Uruk-Varka (biblický Erech) v južnej Mezopotámii sa stáva jedným z najvýznamnších miest. V centre sa zdvíhal najväčší chrám tej doby, 75 dlhý a 29 m široký; pokrýval plochu 2000 mý. K chrámovému okrsku patrili aj dielne s vypalovacími a taviacimi pecami a tkáčovane
- objavujú sa prvé náznaky obrázkového slovného písma (egyptské hierogly- fy) a číslic. Slúžili predovšetkým ekonomickým účelom, k záznamom o odvádzaných naturálnych dávkach chrámovým kňazom
- začína sa používať koleso a prvé vozy s kolesami, snáď najrpv v Sumere (niekedy sa uvádza aj India). Datovanie je veľmi neisté (v Európe je známe od 3. tis. pr. n. l.). Koleso sa zrejme vyvíjalo postupne z kmeňov podkladaných pod ťažké bremená. Koleso je jedným z najzákladnejších vynálezov ľudstva, ktorý používajú v rôznych obmenách snáď všetky technické odvetvia v celom ďalšom vývine

polovica 4. tis. pr. n. l.
- odtiaľto možno hovoriť o bronzovej dobe v Mezopotámii ( L373;126)

Po roku 4000 pr. n. l.
- bohatšie neolitické obce sa opevňovali, premieňali sa na mestá, ktoré sa stávali centrom oblastí; v tomto období tzv. odeidskej kultúry z 1. polovice 4. tisícročia pr. n. l. sú známe napr. lokality Obeid, Eridu, Uruk, Ur a i.

3760 pr. n. l.
- počiatok židovského kalendára, stvorenie sveta

Po roku 3500 pr. n. l.
- vyvrcholil vývoj v južnej Mezopotámii vznikom prvých nám známych mestských štátov s plne rozvinutou triednou spoločnosťou; obdobie tzv. uruckej a džemet-nasrskej kultúry. Moc panovníka spočiatku bola ešte kontrolovaná rodovými orgánmi, ale okolo r. 3000 sa vyvíjala smerom k despotizmu. V priebehu 2. polovice 4. tisícročia dospela aj egejská oblasť na prah triednej spoločnosti a štátneho vývoja

Koncom 4. tis. pr. n. l.
- južnú Mezopotámiu ( Sumer) osídlujú Sumerovia

-------------------
4 tis. pr. n. l.>