FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Suita

suita

- 1. najstaršia inštrumentálna skladba so sledom niekoľkých tanečných skladieb spravidla v rovnakej tónine, navžajom charakterove i pohybove kontrastných, preto aj tanečná suita. Vyvinula sa z pomalého a rychleho tanca (Urpaar) pridávaním ďalších tancov. V Taliansku v prvej polovici 16. stor. k tanečným častiam pribudajú i časti netanečné (napr. toccata). Vývoj tanečnej suity prebiehal v 17. stor. a 18. stor. v Anglicku, Francúzsku a Nemecku s rôznymi špecifickými odchýlkami. Vo vrcholnom baroku, najmä v diele J. S. Bacha, sa stabilizovala schéma tanečnej suity: allemande - courante - sarabande - intermezzi - gigue, pričom intermezzá v rovnomennej alebo paralelnej tónine boli aria, rondeau, menuetto, gavotte, polonaise, anglaise a i. Po 1750 tanečná suita postupne zaniká. Zanecháva stopy v novych druhoch komornej a orchestrálnej hudby, v divertimente, kasácii, sonáte a symfónii;

2. v hudobnom romantizme cyklická skladba so 4-10 i viac časťami, ktoré sú kontrastné a môžu mať udaný program (nadpis). Často sa využívali rôzne národné tance, lyrické inštrumentálne skladby s idylickým, pastorálnym námetom, rôzne charakteristické skladby ap., aj výňatky z väčších hudobno-scénických diel, upravené pre koncertné ciele (od G. Bizeta Arlézanka), suita Peer Gynt od E. H. Griega a i.), z opier, baletov, scénickej i filmovej hudby. V súcasnosti sa suita uplatňuje vo všetkých umeleckých žánroch hudby a máva celkom závažný obsah niekedy aj bez programového zamerania ako cyklus s premenlivým počtom častí ( L493;538).