FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Preklad slovný

preklad slovný

- preklad uskutočnený prevažne na lexikálnej rovine textu; jeden z typov čiastočného, neúplného prekódovania originálu.

V slovnom preklade vystupujú ako jednotky slová. Prekladateľ dôsledne rešpektuje význam jednotlivých slov, čo môže byť v určitých prípadoch zámerom diktovaným poetikou originálu (napr. preklad nadrealistickej poézie), inokedy však môže viesť k veľmi pohodlnej praxi priameho prenášania lexikálnych významov priginálu do prekladu bez rešpektovania vnutorných, špecifických, vlastností pôvodného diela (zvukových, intonačných, výrazových, syntaktických a i.).

Slovný preklad nie je totožný s prekladom doslovným, i keď v niektorých prípadoch by sa dali jednotlivé slová oroginálu priamo podkladať slovami prekladu ( L394;222).