FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Preklad doslovný

preklad doslovný

- preklad jazykových významov originálu s označením možných štylistických ekvivalentov.

Doslovný preklad je výsledkom prípravnej metajazykovej (filologickej) činnosti jazykového znalca a slúži prebásňovateľovi ako podklad pre tvorivú činnosť. Predstavuje prvú fázu prekladatelského procesu, t. j. analýzu (dekódovanie), po ktorej nasleduje syntéza (kódovanie v cieľovom jazyku) ( L394;223).