FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Právo rímske

právo rímske Kód: 360

- jedna z najdôležitejších zložiek rímskej kultúry; vychádza z práva kviritského (ius populi Romani Quiritium), starého to súkromného práva pôvodnej obce, a z práva praetorského (ius praetorium), ktoré sa vyznačovalo menšou formálnosťou a pružne reagovalo na potreby vyvíjajúcej sa spoločnosti. Zásady práva praetorského však časom prenikli aj do pôvodnej sústavy práva kviritského; to sa potom zmenilo na právo civilné, občianske (ius civile).

Podľa odboru pôsobnosti sa rozlišuje: ius civile (pre spory medzi občanmi) a ius gentium (platiace pôvodne pre styk medzi cudzincami na rímskom území, neskôr aj pre spory medzi cudzincami a občanmi); podľa obsahu: ius privatum (súkromné, "chrániace prospech jednotlivcov") a ius publicum (verejné, "vzťahujúce sa na rímsky štát"); hranice medzi oboma nebola absolútna, boli tu vzájomné súvislosti (právo rímske trestné).

Súkromné rímske právo, zo všetkých najdôležitejšie pre históriu práva vôbec, má pôvod v práve obyčajovom a bolo kodifikované v 5. stor. pr. n. l. v záko- noch dvanástich dosiek (leges XII tabularum); v ďalšom vývoji spoločnosti bolo doplňované a formované najmä ediktami prétrskými. Vrchol dosiahlo v dobe tzv. klasickej jurisprudencie, v prvých dvoch až troch storočiach n. l. ( L157;500).

---------------
právo rímske>