FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kategória substancie

kategória substancie

- jeden z funadamentálnych významových útvarov intervenujúcich v ľudskej reflexii sveta. V skupine kategórií, ktoré intervenovali napríklad vo filozofickej reflexii sveta, dominovala kategória substancia prinajmenšom do začiatku novoveku. V novovekom významovom univerze dochádza postupne k syntéze kategórie substancie s kategóriou subjektu alebo s kategóriou procesuality.