FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam J

Judaizmus

judaizmus = židovstvo
judaizmus (FT)
Kód: 34

- kolektívna, religiózna, kultúrna a právna tradícia a civilizácia, ktorá sa vyvinula a menila od začiatku biblickej periódy až po dnešok; nie je monolitická, ale zahřňa veľa rôznych historických období, rôznych prístupov k otázke Boha, človeka a sveta. Všetky prístupy sú však zviazané kontinuitou tradícií, ako aj kolektívnym historickým osudom detí Izraela. Židovstvo je náboženstvo dejín, histórie. Boh Izraela nemôze byť nájdený len v prírodných úkazoch, ale prihovára sa človeku aj prostrednictvom dejinných udalostí. Najzákladnejšia črta židovského náboženstva je obsiahnutá v prvých prikázaniach desatora.

Židovská viera je prísne monoteistická: uznáva len jediného Boha, tvorcu sveta aj človeka. Človek je Bohom stvorený, stvorený na obraz Boží. Človek má slobodnú vôľu: môže rozhodovať o svojom konaní, môže konať dobro alebo zlo. Ako návod na rozlíšenie dobra a zla slúži Tóra, ktorú Hospodin ponúkol všetkým národom, no prijal ju len židovský národ (v tom spočíva vyvolenosť židovského národa) a uzavrel s Hospodinom zmluvu, ktorá vyžaduje od Židov dodržiavanie zákonov, ktoré im dal Hospodin prostredníctvom Tóry, a Hospodin sa zasa zaviazal pomáhať židovskému národu, ktorý považuje za svoj vyvolený ľud. Odmena za dodržiavanie zákonov, aj trest za ich porušovanie, môže prísť na tomto svete, ale aj neskôr. Ľudská duša je nesmrteľná.

Časť zákonov zjavených v Tóre má platnosť pre všetkých ľudí: nežidia by mali dodržiavať Noachove zákony: Konať spravodlivo, nezapierať Boha, neslúžiť modlám, nevraždiť, nekradnúť, nesmilniť a netrápiť zvieratá. Život a konanie veriacich sa riadi 613 príkazmi (micvot), ktoré sa delia na 248 pozitívnych príkazov a 365 zákazov. Študium Tóry má religióznu hodnotu a študent tvorí článok reťaze spájajúcej židovský národ so zjavením na hore Sinaj. Dejinným cieľom židovského národa je dosiahnutie lepšieho stavu sveta, ktorý bude zvestovaný príchodom Mesiáša. Mesiáš je človek vyslaný Hospodinom a po Jeho prichode na zem prestanú vojny a násilnosti. Ľudstvo bude žiť v šťastí a harmónii, Židia sa vrátia do svojej starej vlasti a nenávisť medzi národmi a jednotlivcami sa pominie.

Na čele náboženskej obce stojí jej predstavený (zvyčajne predseda) a popri predstavenom rabín (znalec Tóry a inej náb. literatúry, sudca, často kazateľ v židovskom kostole - synagóge, niekedy učí deti základom Tóry; jeho autorita je prirodzená, čiže zodpovedá jeho vedomostiam a spôsobu života, nie je teda prostredníkom medzi Bohom a človekom). Výsledkom dogmatizácie bolo zhrnutie micvotu do 13 základnych článkov viery ( dogiem) Ani maamin (pevne verím), ktoré sa pripisujú Maimonidesovi. ( L144; 11,14-16).

Významnou sektou v judaizme sú Karaiti.

------------
judaizmus>