FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Idea

idea (gr. idea, eidos) idea (FT)

- významový útvar hojne tematizoavný a reflektovaný v európskej filozofii počnúc Platónom (pozri: idea (9)). Ideu vyčleňujú z významového univerza obyčajne ako význačný, orientujúci, kľúčový ap. významový útvar. Predstava o tom, ako idea existuje, či jestvuje len vo vedomí, alebo či jestvuje nezávisle od vedomia a pod., je vždy zahrnutá do výsledku reflexie idey.

Výsledok reflexie idey závisí od kategórií a iných významových útvarov, ktoré v tejto reflexii intervenujú: tak napríklad v Aristotelovej reflexii idey sa uplatňuje rozhodujúcou mierou pojem silotvornosti a formotvornosti (idey sú podľa neho kraft- und formbildungsbegabt) (cf. L154;321).

-------
idea>