FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Idea (platon)

idea ( Platon)

- zmysel všetkého bytia, základný prvok sveta ideí (9).

Prinajmenšom v jednom významnom období svojho života sa Platon domnieval, že idey sú oddelené od duše (9)/ ducha (9) i od fyzických/prírodných vecí (9) a sú mimo nich. (Neskôr Platon toto chápanie zmenil.) Idey sú večné predobrazy esencií (bytností) vecí. Mnohosť ideí je zhrnutá v jednej idey dobra a krásy, ktorá ako idea všetky ostatné idey prevyšuje. Táto idea je absolútnom (božstvom). V podobenstve o jaskyni (Ústava, VII, 514-516) zastupuje túto ideu slnko, zatiaľ čo prírodné veci v slnečnom svetle predstavujú oné početné idey

Platon sa domnieva, že prvky ideí sú prvkami všetkých vecí.

Idea je čosi jednotlivo-všeobecné, iba dočasne prebývajúce vo veciach (9) vonkajšieho sveta. Idea je čímsi samobytným, zduchovneným, schopným pohybu, čo je ďalej príčinou všetkého jednotlivého vo vonkajšom svete. Každá vec je následkom nejakej príčiny - idey. Tieto príčiny trvajú v určitom presne ustálenom hierarchickom poridaku, na vrchole ktorého je idea dobra (9) ( L23;97 L1281;128 L55;44 L25;255).

----------------
idea (Platon)>