FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Filológia

filológia (z gr. FILEIN = milovať; LOGOS = slovo)

- pôvodne označenie pre záľubu v literatúre alebo vo vede, tiež označenie pre všestrannú učenosť spojenú s jazykom.

Filológiu obvykla chápu trojakým spôsobom:

1. najužšíe, ako tzv. čistú filológiu (nem. Wortphilologie), ktorej základnými disciplínami boli kritika a hermeneutika.
2. širšie, ako reálnu filológiu (nem. Realphilologie), ktorá sa opiera o predpoklad, že každý autor je "dieťaťom svojej doby", že vychádza z významového univerza jeho doby, bez dôkladnej znalosti ktorého nemožno plne porozumieť literárnym dielam. Reálna filológia preto integruje históriu, mytológiu, filozofiu, kozmológiu, topografiu a pod.

3. špecializovane podľa jazykovokultúrnych oblastí; tu najmä klasická filológia, slavistika, slovakistika, germanistika, orientalistika, anglistika atď.)

Filológia položila základy európskeho literárnovedného bádania a lingvistiky (cf. L204;113).

------------
filológia>