FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Akt

akt (FVA)

angl. - act
gr. - ENERGEIA
lat. - actus
nem. - Akt