FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Upanišády l431

Upanišády (zo sanskr. upa ni sad = u neho sediac, sediac okolo) L431

- súčasť Véd, ktorá vznikla asi v rokoch 800 - 600 pr. n. l. a obsahuje témy narodenia, smrti, údelu po smrti, karmy.

Upanišády sú staroindické nábožensko-filozofické komentáre k védam, písané v priebehu mnohých storočí. Najstaršie upanižady pochádzajú zo 7. stor. pr. n. l. - 3. stor. pr. n. l. Najstaršie a najdôležitejšie upanišády sa datujú do doby medzi rokmi 800 a 600 pred n. l., takže filozofické texty, ktoré obsahujú, sú vlastne najstaršími filozofickými textami v dejinách ľudstva vôbec.

Védski bohovia a obrady dostávajú v upanišádach filozofický obsah. Sú interpretované ako alegorické zobrazenia človeka a vesmíru. Viera v sťahovanie duší nadobúda morálny charakter. V upanišadách sa kladie otázka, čím je najvyššia realita, ktorej poznaním sa všetko ostatné stáva známym: je to to, z čoho sa zrodilo všetko jestvujúce, to, v čom žije po svojom narodení, i to, do čoho vchádza po svojej smrti; je to brahman.

Upanišády sú filozofické texty, ktoré zhrnujú ideológiu kastovej sustavy a povyšujú kňazskú kastu nad ostatnych ľudí. Hlavných upanišád je štrnásť. Jednotiacou, základnou ideou upanišád je myšlienka jednoty vesmíru, boha a ľudskej duše, ktorá je vyjadrená vetou " Tat tvam asi". V obsiahlom súbore upanišád nachádzame aj korene rôznych škôl indickej filozofie a základy hinduistickej vierouky (náuka o sťahovaní duše), ako aj pramene indického kvietizmu a počiatky mystiky ( L1006;78).

-----------------
Upanišády L431>