FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Viedenský krúžok (carnap, r.)


Viedenský krúžok ( Carnap, R.)

- bola skupina vedená M. Schlickom, "od ktorej sa odvodzuje hnutie logického empirizmu. Pod vplyvom ideí Ludwiga Wittgensteina Viedenský krúžok zamietol tak tézu o realite vonkajšieho sveta, ako aj tézu o jeho irealite ako pseudovýpovede; ten istý bol postoj voči téze o realite univerzálií (abstraktných entít podľa našej súčasnej terminológie), ako aj voči nominalistickej téze, že univerzálie nie sú reálne a ich domnelé mená nie sú ničím iným ako obyčajným flatus vocis. (Je zrejmé, že zdanlivá negácia pseudovýpovedí musí byť takisto pseudovýpoveď.) Nie je teda správne klasifikovať členov Viedenského krúžku ako nominalistov, ako sa niekedy robí. Ak však prihliadneme k základnému antimetafyzickému a proscientistnému postoju väčšiny nominalistov (a to isté platí o mnohých materialistoch a realistoch v modernom zmysle) a odhliadneme od ich príležitostných pseudoteoretických formulácií, tak potom je naozaj pravda, že Viedenský krúžok mal omnoho bližšie k týmto filozofom (t. j. nominalistom), než k ich oponentom." ( L313;234)