FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Syntéza


syntéza

- spájanie, spojenie jednotlivých častí, zložiek do celku; zlučovanie, zlúčenie; jedna zo základných metód a myšlienkových operácií, spočívajúca v spájaní častí do celku. Syntéza je jedným z hlavných postupov pojmotvorby. Syntéza poznatkov je ucelistvením poznatkov, ich vytriedením a hierarchizovaním ( L448;8).

Syntéza tvorí základ identifikujúceho myslenia. Tým, že tvorím vetu, spájam subjekt prostredníctvom predikátu s objektom, dávam ich do súvislosti ( L574;329).

Syntéza je intelektuálny postup, ktorý na základe skúsenosti (napr. v chémii) alebo logiky postupuje od najjednoduchších pojmov alebo výpovedí k zložitejším. V tomto zmysle sa používa vo väčšine vedných disciplín (najmä v histórii) alebo v ešte širšom chápaní v umeleckej oblasti, kde maliar alebo spisovateľ vytvára štrukturovaný celok prvkov, ktoré si pre svoje dielo zvolil ( L719;294).

----------
syntéza>