FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Škola prirodzenoprávna


škola prirodzenoprána

- učenie o ideálnom práve, nezávislom od štátu, vyvierajúcom z rozumu a prirodzenosti človeka. Zárodky tákýchto názorov sú už v antike u Sokrata, Platona a i. V stredoveku pokladali prirodzené právo za druh božieho zákona ( Tomáš Akvinský). Idea prirodzeného práva sa najviac rozšírila v období buržoáznych revolúcií za Západe 17.-18. storočia. Rozpracúvali ju najmä Grotius, Spinoza, Locke, Rousseau, Montesquieu, Holbach, Kant, Radiščev a ď. Prirodzenoprávna škola bola súcasťou teoretického základu kritiky feudalizmu a zdôvodňovania prirodzenosti a rozumnosti buržoáznej spoločnosti.