FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Próza umelecká


próza umelecká

- jedna zo základnych oblastí prózy. Umelecká próža sa člení na základné prozaické žánre, ako román, novela, poviedka a rozprávanie, a na menšie prozaické útvary. Existujú aj zvláštne typové varianty, ako lyrizovaná próza, rytmizovaná próza a dialogizovaná próza (napr. platónsky dialóg), v ktorých sa prejavuje tendencia k zblíženiu rpózy s ostatnými jazykovo štylistickými druhmi literatúry - s poéziou a drámou ( L204;302).

-----------------
próza umelecká>