FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Právo finančné


právo finančné

- odvetvie verejného práva; súhrn právnych noriem upravujúcich finančnoprávne vzťahy pri ziskavaní, zhromažďovaní a použití finančných prostriedkov štátnymi orgánmi.

Finančné právo upravuje spoločensko-ekonomické vzťahy vznikajúce v súvislosti so sústreďovaním peňažných prostriedkov do štátnych a iných verejných peňažných fondov, ich rozdeľovaním a používaním na finančné zabezpečenie verejných potrieb a funkcií štátu, obcí a iných verejnoprávnych subjektov; súcasť právneho poriadku štátu. Toto právne odvetvie nie je kodifikované vzhľadom na mnohostrannosť a rozsiahlosť spoločensko-ekonomických vzťahov, ktoré upravuje. Svojím obsahom, poslaním a funkčným mechanizmom sa výraznou mierou podieľa na vytváraní organizačno-právnych predpokladov pre efektívne fungovanie trhového hospodárstva ( L715;204 L965;95-96).