FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Myslenie (piaget, j.)


myslenie ( Piaget, J.)

- špecifický proces, ktorý má vlastné zákonitosti. Na začiatku vývoja myslenia je činnosť. Tým, že dieťa operuje s vecami, objavuje ich vlastnosti a postupne reorganizuje svoje kognitívne schémy, aby dosiahlo rovnováhu medzi štrukturou svojich činností a týmito vlastnosťami vecí ( akomodácia (241)). Tým dieťa poznáva a interiorizuje funkčné vzťahy medzi sebou a vecami a neskôr medzi vecami a javmi samými.

Myslenie zahrnuje do jedného celku väčší počet faktov, a tým dosahuje väčšiu objektivnosť (než vnímanie (214)).

Myšlienkové štruktúry sa vratné.

Až myslenie prináša o svete objektivne poznatky ( L223;88 L885;110-111).