FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Logicizmus


logicizmus Kód: 561

- 1. chápanie axióm ako postulátov myslenia;
2. tendencia chápať psychické procesy ako logické akty (súdy) ( Brentano a i.); odvodzovanie psychických procesov z logických aktov;
3. smer v logicko-filozofickom zdôvodňovaní matematiky, ktorý vychádza z Leibnizovej tézy o redukovateľnosti matematiky na logiku. Realizovať tuto ideu sa koncom 19. stor. pokúsil Frege: Frege si vytýčil za úlohu definovať východiskové matematické pojmy iba pomocou logických termínov; ďalej - pri dôkaze princípov matematiky vychádzať len z logických princípov a používať len logické dôkazy.

-------------
logicizmus>